Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Předměty

Co se vyučuje na Gymnáziu Oty Pavla

Český jazyk

Český jazyk a literatura je vyučovacím předmětem, ze kterého všichni studenti skládají maturitní zkoušku. Nedílnou součástí studia je četba beletrie a její následné rozbory. Více

Profesní příprava

Hodiny profesní přípravy vycházejí z faktů zejména ekonomie a pracovního práva, které se snažíme převádět z roviny teoretické do roviny reálného života. Více

Výtvarná výchova

V 1. a 2. ročníku šestiletého studia je výtvarná výchova povinný vyučovací předmět po dobu jednoho pololetí s dotací 2 hodiny týdně. Více

Hudební výchova

Hudební  výchova  se u nás provozuje v jedné z nepochybně nejpříjemnějších tříd naší školy. Více

Výchova ke zdraví

Předmět Výchova ke zdraví se zaměřuje na získávání teoretických i praktických dovedností aktivně podporovat a poznávat zdraví své i druhých. Více

Tělesná výchova

V hodinách tělesné výchovy probíhá výuka podle učebních plánů – standardní sporty a míčové hry. Více

Dějepis

Dějepis jako povinný předmět se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletého studia a v 1. až 5. ročníku šestiletého studia. Více

Společenské vědy

Předmět označený souhrnně jako „Společenské vědy“ zastřešuje ve svých dílčích oborech možnosti pro ucelený a realistický pohled na společenské jevy a procesy, jichž se přímo účastníme nebo je zprostředkovaně vnímáme. Více

Geologie

Předmět geologie je zařazený v 1. ročníku čtyřletého resp. ve 3. ročníku šestiletého studia v rozsahu 1 hodina týdně. Více

Zeměpis

Vyučovací předmět Zeměpis vznikl ze vzdělávacího oboru Geografie. Více

Biologie

Biologie je zařazena v 1. až 3. ročníku čtyřletého a 1. až 5. ročníku šestiletého studia v rozsahu 2 hodiny týdně, ve dvou ročnících jsou zařazena praktická cvičení. Více

Chemie

Chemie je zařazena v 1. až 3. ročníku čtyřletého, resp. v 1. až 5. ročníku šestiletého studia v rozsahu 2 hodiny týdně, ve dvou ročnících jsou zařazena praktická cvičení. Více

Fyzika

V předmětu fyzika rozvíjíme poznatky studentů o fyzikálních jevech a formujeme je do uceleného systému vědomostí o zákonitostech přírodních dějů. Více

Matematika

V 1. a 2. ročníku šestiletého studia má matematika dotaci 4 hodiny. Více

Německý jazyk

V základních kurzech používáme učebnice „Německy s úsměvem nově“ a „Studio d“, se kterými studenti dosáhnou úrovně B1. Více

Francouzský jazyk

Jedním z cizích jazyků vyučovaných na naší škole je jazyk francouzský. Více

Anglický jazyk

Výuka je založena na komunikativnosti a rozvíjení všech řečových dovedností. Více

Informační a komunikační technologie

Výuka probíhá v odborné učebně vybavené 17 počítači, které jsou součástí školní počítačové sítě s  připojením k internetu. Více